Academia de ştiinţe a Moldovei

APEL - CONCURS EDITAREA MONOGRAFIILOR ŞTIINŢIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE) - 2014

Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 va întruni următoarele condiţii:

 • prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate;
 • precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale;
 • să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în monografie, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 de ani;
 • lucrarea este scrisă în proporţie de cel puţin 70 la sută şi este anexată la propunerea de proiect;
 • volumul lucrării este de cel puţin 10 coli de autor fără anexe;
 • să se prezinte declaraţia de originalitate şi a dreptului de autor, confirmarea faptului neutilizării anterior a mijloacelor bugetare în scopul publicării materialelor din această lucrare, precum şi faptul că nu există pasaje sau fragmente plagiate. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect;
 • prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului.  Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat;
 • să se prezinte preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice;
 • tirajul lucrării va fi de cel puţin 300 de exemplare, fiind repartizate în mod obligator la Biblioteca Ştiinţifică Centrală AŞM (2/3 din tirajul lucrării), la instituţii conform Legii Nr. 939 – XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială, art. 18 “Exemplarele de depozit legal, cu modificările şi completările ulterioare”, restul tirajului va fi planificat conform sugestiilor autorului – lista tuturor instituţiilor unde vor fi transmise lucrările va fi prezentată ca anexă la Contract;
 • volumul alocaţiilor bugetare până la 25 mii lei;
 • suplimentar actului de predare-recepţie se va prezenta lucrarea în format PDF pentru ulterioara amplasare (acces dechis) în repozitoriul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale AŞM.

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării.
Propunerile de proiect din cadrul Concursului privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2014 vor fi evaluate de către Consiliul Consultativ de Expertiză.

MODUL DE ÎNAINTARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Directorii de proiect vor înregistra în mod obligatoriu (semnată şi ştampilată) propunerea de proiect în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, pînă la data de 20 iunie 2014, ora 17:00. Telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (Word şi PDF) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI.

Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte  – 20 iunie 2014, ora 17:00.

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Activitatea

Termeni limită

Lansarea apelului

19.05.2014

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

20.06.2014

Publicarea rezultatelor privind  eligibilitatea participării la apel

24.06.2014

Primirea contestațiilor

26.06.2014

Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea

27.06.2014

Evaluarea propunerilor de proiect eligibile

(vezi fișele de evaluare)

27.06.2014 – 08.08.2014

Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT

28.08.2014

Contractarea

28.08.2014

 

 

Termen limită: 

06/20/2014 - 17:00

Telefon: 

Manager de proiecte: Dorina HAREA (22) 270-445

Email: 

cfcfa@asm.md

Tip proiect: 

Proiecte Monografii